Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden omvatten de rechten en verplichtingen die betrekking hebben op de diensten en informatie die P-TMC (met maatschappelijke zetel te Malpertuussingel 8, 9070 Destelbergen, ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0752.797.006; hierna: “P-TMC”) via haar website die toegankelijk is via thuisbureau.com (hierna: “de Website”) ter beschikking stelt. Zij houden in het bijzonder de rechten en verplichtingen in van P-TMCen de rechtmatige gebruiker(s) in aangaande de informatie en diensten die door P-TMC rechtstreeks of onrechtstreeks via de Website wordt aangeboden en/of verwerkt.

Voorwerp en Doelstelling

De algemene doelstelling van de Website is het verstrekken van algemene en specifieke informatie omtrent producten, diensten, en activiteiten van verkopers van bureau- en gerelateerd lifestylemateriaal, daarin begrepen nieuwsfeiten, evenementen en projecten die door deze laatste (mede) worden georganiseerd of waarbij zij betrokken is. De Website houdt geen voor P-TMC bindende verklaringen in waarop de Gebruiker(s) zich kan (kunnen) beroepen.

Inhoud van de Website

P-TMC besteedt uiterste zorg aan de realisatie en de update van de Website, evenals aan de redactie en de verificatie van de inhoud ervan. Hoewel P-TMC alles in het werk stelt opdat de inhoud van deze Website zo accuraat mogelijk zou zijn, kan P-TMC niet garanderen dat alle erop beschikbare informatie volledig, correct en actueel is.

De inhoud van de Website, met inbegrip van de merken en logo’s van P-TMC alsook de ter beschikking gestelde werken (foto’s, teksten, applicaties, …) zijn beschermd onder het intellectueel eigendomsrecht. De Gebruiker verkrijgt hieromtrent een beperkt, niet-exclusief gebruiksrecht om deze inhoud te consulteren voor louter persoonlijk gebruik. Iedere andere vorm van reproductie, distributie en/of mededeling aan het publiek zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van P-TMC is ten strengste verboden.

Toelatingsvoorwaarden

Gebruiker krijgt toegang tot en kan gebruik maken van deze diensten wanneer zij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de desbetreffende diensten, systemen, toepassingen en/of gegevens. P-TMC kan ten allen tijde autonoom en discretionair nagaan en beslissen of een Gebruiker aan deze toelatingsvoorwaarden voldoet, en de door P-TMC geleverde producten of diensten geheel of gedeeltelijk opschorten of stopzetten indien dit niet langer het geval is, zonder dat de Gebruiker aanspraak kan maken op enige vorm van (schade-)vergoeding of terugbetaling vanwege P-TMC.

Aard van de verbintenissen

De aard van de verbintenissen die betrekking hebben op de diensten die door P-TMC aan de Gebruiker worden geleverd betreffen, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, middelenverbintenissen. Bij het leveren van de diensten zal P-TMC steeds de gangbare professionele standaarden hanteren, rekening houdend met de stand van de techniek. In de mate dat er tussen partijen een aparte schriftelijke overeenkomst werd gesloten, houden de daarin overeengekomen minimale niveaus van dienstverlening (in termen van kwaliteit en/of kwantiteit) resultaatsverbintenissen in, welke voorrang hebben op deze algemene voorwaarden.

Gelet op het feit dat de beschikbaarheid en correcte werking van de systemen en toepassingen die door P-TMC in het kader van deze overeenkomst aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld afhankelijk kunnen zijn van het ter beschikking zijn van systemen, toepassingen en gegevens van derden waarmee P-TMC geen overeenkomst gesloten heeft, geeft zij dan ook geen enkele garantie met betrekking tot het al dan niet toegankelijk zijn van al haar systemen, toepassingen en/of gegevens op continuë of zelfs tijdelijke basis.

Aansprakelijkheid

Gelet op het bovenstaande, kan P-TMC niet aansprakelijk worden gesteld voor de onbeschikbaarheid van de Website, dan wel onvolledige of foutieve informatie, met uitzondering van fraude en/of bedrog in hoofde van P-TMC die rechtstreeks kan worden toegeschreven aan deze laatste.

Onderaanneming

Het is P-TMC toegestaan om de levering van haar producten of diensten geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een derde, zonder dat daarvoor het akkoord van Gebruiker is vereist. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat dergelijke overeenkomst(en), behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van P-TMC, geen enkel(e) verbintenis of verplichting doet ontstaan ten overstaan van Klant. P-TMC aanvaardt uitdrukkelijk aansprakelijk te zijn en te blijven voor de diensten die door haar aan één of meerdere onderaannemer(s) werden uitbesteed, tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen.

Toepasselijk recht; rechtbanken

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgische recht van kracht. In geval van geschil tussen partijen die betrekking heeft op de informatie die door P-TMC via de Website ter beschikking wordt gesteld, zullen enkel de rechtbanken vermeld in de factuurvoorwaarden bevoegd zijn om van dergelijk geschil kennis te nemen, waarbij evenwel partijen de nodige inspanningen zullen leveren om voorafgaand een minnelijke regeling te treffen.